”RIGETS TILSTAND” -bestyrelsens status på FGK’s aktiviteter pr. 31. juli 2019.  2019-08-23T10:28:55+00:00

”RIGETS TILSTAND” -bestyrelsens status på FGK’s aktiviteter pr. 31. juli 2019. 

Først og fremmest vil vi gerne takke for de mange positive tilkendegivelser, der har været efter general- forsamlingen. Det er vores opfattelse, at ovenpå det nedslående resultat for 2018, så er klubben som sådan blevet mere samlet, og der er kommet mange gode forslag og positive tilkendegivelser fra mange medlemmer. To helt klare indikatorer på dette er, at der har været overvældende opbakning til projektet omkring at gøre vores klub almennyttig (ifm. momsrefusionsordning), faktisk opnåede vi de 101 tilkendegivelse allerede efter 13 dage. Vi har indsendt vores ansøgning, og forventer at den går igennem umiddelbart her efter sommerferien. Der var også fin opbakning til den nye støtteforening FGK’s Venner, som blev etableret med stiftende generalforsamling i maj. Foreningen har allerede ydet støtte til nogle mindre projekter, blandt andet har den doneret græsfrø til eftersåning – det vil vi gerne takke mange gange for. 

Økonomi Et overskyggende emne er naturligvis økonomien, som vi har ekstrem fokus på. Efter at Susanne kom ind i Bestyrelsen som kasserer, har vi valgt ikke at lægge vores regnskab ud til ekstern bogholder til at starte med, da Susanne til daglig arbejder med det regnskabssystem vi benytter i klubben. Grunden hertil er for det første, at vi gerne vil have ryddet op i tingene, inden dette bliver lagt ud til ekstern, for det andet at vi på den korte bane kan spare nogle penge. Susanne har udført et kæmpe arbejde med at få tingene up to date, og her efter syv måneder ser det fornuftigt ud, og der er blevet udarbejdet og implementeret nogle procedurer, der skal hjælpe os fremadrettet. 

Resultat pr. 31. juli 2019: Resultatet for perioden 1. januar 2019 til 31. juli 2019 blev 2.134 tkr. mod budgetteret 2.026 tkr., eller en positiv afvigelse på 108 tkr. 

Kontingentindtægter i perioden er 3.856 tkr. imod budgetteret 3.800 tkr. De 3.800 tkr. udgør det fulde budgetterede for året 2019. Tilgodehavender hos medlemmer udgør 50 tkr. 

Greenfee indtægter i perioden er 241 tkr. mod budgetteret 257 tkr. Der mangler for resten af sæsonen Greenfee indtægter for 199 tkr. for at opnå det fulde budget for året 2019, hvilket vi forventer nås. 

Øvrige indtægter i perioden er 336 tkr. imod budgetteret 270 tkr., eller en positiv afvigelse på 66 tkr. Beløbet består til dels i modtagne gavebeløb 31 tkr. og tilskud fra fonde 37 tkr. Disse indtægter indgår ikke i budgettal for året 2019. 

På omkostningssiden eksklusive afskrivninger og finansielle omkostninger har der samlet set i perioden været en negativ afvigelse i forhold til budget på 82 tkr. På baneomkostningerne kan vi se, at der har været et overforbrug på 82 tkr. Dette skyldes at periodiseringen ikke har været helt præcis, og at der i begyndelsen af året blev købt kemikalier, gødning og andre brugsartikler som gerne skulle dække hele årets forbrug. Vi har fået genforhandlet vores leasingkontrakter, hvilket forbedrer vores likviditet væsentligt på såvel kort som langt sigt. 

Likviditet: Træk på driftskreditter udgør pr. 31. juli 2019 netto 1.219 tkr. mod netto 1.215 tkr. pr. 31. juli 2018. Estimatet pr. 31. juli 2019 for udviklingen af likviditeten for hele 2019 er en positiv forbedring på 345 tkr. Dette er dels beregnet ud fra det budgetterede overskud 2019 150 tkr. + periodens afvigelse 108 tkr. 

Medlemmer og bagskabe Et af de store spørgsmålstegn har været situationen omkring vores medlemstal, har vi styr på det? Hvor mange medlemmer er vi? Jo vi har styr på det, og der er blevet gjort et kæmpe arbejde i forhold til at finde hoved og hale i ovenstående. Vi er pr. 31. juli 2019 915 medlemmer fordelt på de forskellige medlems- skaber, heraf er 90 erhvervsmedlemmer (sponsorer). I forhold til bagskabe er alle underskabe udsolgt, og der er venteliste til disse, derimod er der stadig ledige overskabe, og disse kan rekvireres i sekretariatet. 

PR og markedsføring Vi bruger denne definition på markedsføring: Markedsføring er alle de tiltag der fremmer FGK’s forretning og omtale, både internt over for medlemmer samt eksternt overfor sponsorer gæster og andre – både i de elektroniske og trykte medier. Det er ikke al markedsføring der kan ses af os i dagligdagen, da en overvej- ende del foregår på de sociale medier, hvor opslagene kan være specifikt rettet mod golfinteresserede i andre del af landet samt i Göteborg området og Sydnorge. Der har igennem de sidste 12 måneder været stor aktivitet, nok større end nogensinde, og vi har forsøgt at liste dem op her nedenunder. 

Trykte medier Uge 16+17: Halv side “Golfens Dag” i Lokalavisen Fr.havn Uge 22+23: Halv side “Start-på-golf” i Lokalavisen Fr.havn Uge 27+28+29: Kvart side “halv greenfee” i Skagen Onsdag + Sæby Folkeblad + Lokalavisen Fr.havn Uge 33: Halv side “Start-på-golf” (resten af året) på temasider Aktiv Fritid i Lokalavisen Fr.havn. 2 artikler om Frederikshavn Golf Klub i golfrelaterede skriftlige medier 

Sociale medier 62 organiske opslag på Facebook i 2019 samt 4 betalte opslag, rettet mod kvinder og mænd + 35 år Juli kampagne på Facebook, målrettet greenfeespillere på Sjælland og Sydnorge. Oprettelse af Instagram profil i april 2019 Google+ my business – 13 opslag Google anmeldelser til Frederikshavn Golf Klub (har lavet særskilt til Bistroen) Greenfee konkurrence på Facebook Adventskonkurrence, internt til vores medlemmer. Over 400.000 sidevisninger på hjemmesiden. I første halvår af 2019 har vi haft en stigning i besøgende på vores hjemmeside på 11,28% ift. 2018. 

Af andet kan nævnes V-skilt på Skagensvej og deltagelse ved Forårsmessen i Arena Nord. 

Banen Som alle ved er vi yderst pressede i forhold til banebudgettet, men den reducerede greenkeeperstab og baneudvalget kæmper en brav kamp for at finde besparelser, og effektivisere driften. Vi er under smertegrænsen i forhold til mandskabsmæssige ressourcer, og har svært ved at følge med bare i forhold til at vedligeholde banen. Teesteder og greens vil blive prioriteret, men der vil, som tidligere oplyst, være opgaver der bliver nedprioriteret på grund af de personalemæssige og økonomiske ressourcer. Vi opfordrer derfor indtrængende til at alle, der benytter banen, gør en ekstra indsats i forhold til at fylde jord i turfhullerne, retter nedslagsmærker op, og generelt sørger for at ”rydde” op efter sig selv. Det vil spare tid og dermed penge, hvis vi alle gør en lille ekstra indsats, og betyde at vores greenkeepere kan bruge deres tid mere effektivt. Vi har heldigvis en gruppe meget aktive frivillige, som lægger et stort arbejde i at hjælpe vores greenkeepere på alle mulige måder, ved bl.a. reparation af stier, bekæmpelse af muldvarpe samt generel rengøring, og det vil vi gerne takke mange gange for. 

Sponsorer Vi har hørt at der har været nogle rygter omkring opbygningen af vores sponsorater. Et af rygterne går på at man kan få et sponsorat med spilleret for kr. 3800 – det vil vi meget gerne én gang for alle mane fuldkommen til jorden. Vi ved ikke hvor disse rygter kommer fra, men de har ingen gang på jorden, og er deciderede skadelige for vores omdømme. Vi beder på det kraftigste om at lade være med at sprede denne form for udokumenterede postulater. Vi kan naturlig ikke offentliggøre alle sponsorkontrakter, da der er tale om kontrakter imellem FGK og virksomheder, og de er ikke offentligt tilgængelige. Vi vil dog gerne oplyse, at der er mange forskellige opbygninger af sponsoraftaler, og de er ikke alle 100% strømlinet, men de fleste er standardaftaler, mens andre er individuelt tilpassede. Vi har fokus på at gøre vores standard sponsoraftaler mere ensrettet, men grundlæggende kan vi sige, at man som standard sponsor betaler den ønskede spilleret + et sponsorat, og hertil skal der lægges moms. 

Pro Der er pt. forhandlinger i gang om forlængelse af Phillips kontrakt, og vi forventer at dette falder på plads i løbet af efteråret. 

Sekretariatet I sekretariatet bliver der også arbejdet på fuld tryk, og til tider kan det godt blive lidt hektisk. Vi forsøgte med en ugentlig hjemmearbejdsdag, så Anne Mette hjemmefra kunne arbejde sig ned i bunken af opgaver, men det fungerede ikke helt efter hensigten, og på Anne Mettes opfordring er vi gået tilbage til ”normale” åbningstider. Anna Frost Mathiasen har på frivillig basis hjulpet Anne Mette med forskellige opgaver, og vi arbejder på at finde en anden struktur i forhold til de administrative opgaver der ligger i klubben, og regner med at kunne melde noget ud inden jul. 

Bistro Christina og hendes personale har været på sommer/inspirationstur til Lønstrup, vi glæder os meget til se hvad Christina og co. er blevet inspireret til, og vil forkæle os med fremadrettet. 

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke de mange – ingen nævnt, ingen glemt – der giver en hånd med i alle mulige forskellige sammenhænge – jeres hjælp er uundværlig, og I skal vide, at vi sætter umådelig stor pris på dette. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen Frederikshavn Golf Klub 

Bilag: Resultatopgørelse med budgettal