Referat af 1. ekstraordinære generalforsamling i Frederikshavn Golf Klubs Venner den 27. oktober 2020.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  1. Perioderegnskab til orientering
  1. Bestyrelsens forsalg om foreningens opløsning
  1. Eventuelt

Formanden bød velkommen og overgik til dagsordenens pkt. 1. Lars Espersen blev valgt som dirigent efter bestyrelsen forslag.

Dirigenten kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2: Kassereren gennemgik perioderegnskabet 1. januar – 20 oktober 2020. Status 20. oktober 2020 udviser en foreningsformue på kr. 13.450. Formuen overføres til Frederikshavn Golf Klub til indkøb af nye markeringspæle.

Pkt. 3: Herefter fik formand Peter Jensen ordet:  Som følge af manglende medlemstilslutning indstiller bestyrelsen til foreningens opløsning. Vi er på nuværende tidspunkt 46 medlemmer, 28 enkeltpersoner, 16 ægtepar og 2 firmaer. På et bestyrelsesmøde i februar satte vi os det mål, at vi skulle op på 100 medlemmer. vi tænkte at 10 nye ægtepar og 40 nye enkeltmedlemmer var realistisk. Målsætningen fremgår af det budget som blev godkendt på generalforsamlingen 3. marts 2020. Vi har i perioden fået 1(et) nyt medlem; det er ikke tilfredsstillende.

Vi var indstillet på en svær opstart pga. to ting. De 200,- kr. i ekstra kontingent til banen og opstarten af momsrefusionsforeningen som var yderligere 200,- kr. og det er jo ofte de samme medlemmer der bakker op om div. nye tiltag. Det skal også nævnes at kun 50% af Frederikshavn Golf Klubs bestyrelse bakker op om Golfklubbens støtteforening. Vi er glade for den opbakning vi trods alt har fået, og at vi derfor har kunnet yde støtte til udviklingen af golfklubbens fairways, vandingsanlæg til foregreens og nu her på falderebet ydet støtte til nye markeringspæle.

Sluttelig vil jeg høre om der er 3 – 5 personer der vil videreføre støtteforeningen?

Dette var ikke tilfældet.

Herefter giver jeg ordet til dirigenten, som vil forestå det praktiske omkring afstemningen.

Afstemningen viste fuld opbakning til bestyrelsens beslutning om opløsning af foreningen. Herefter ønskede dirigenten at udtale sig som medlem af foreningen.

Lars Espersen udtrykte sin beklagelse over den manglende tilslutning til Støtteforeningen og beslutningen om at opløse foreningen. I øvrigt undrede han sig over Golfklubbens bestyrelses manglende interesse for at få penge i kassen og den manglende interesse og støtte til Golfklubbens egen støtteforening.

Pkt. 4. Der blev fra forsamlingen udtrykt støtte til Lars Espersens udtalelse om Golfklubbens bestyrelse.

.
Hans Villadsen, Referent                                            Lars Espersen, Dirigent

.

.

Reaktion fra FGK’s bestyrelse:

 Det er med stor beklagelse, at vi i Bestyrelsen er blevet bekendt med (igennem info fra medlemmer af FGKV), at FGKV på den ekstraordinære generalforsamling 27. oktober 2020 har besluttet at opløse foreningen.

 Det er med endnu større beklagelse, at vi på baggrund af de kommentarer som formanden for FGKV kom med i forhold til moderklubbens opbakning, føler os nødsaget til at kommentere på disse.

 Bestyrelsen i FGK har igennem hele processen bakket 100% op om støtteforeningen. Det blev bl.a. tilkendegivet før starten af FGKV på FGK´s generalforsamling i 2019 og som info i beretningen på GF i 2020.

 Det ser ud som om, at formanden for FGKV konkluderer, at opbakningen til foreningen fra FGK´s bestyrelse kan måles af antallet af bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af FGKV. Det er i vores optik en mærkværdig måde at måle opbakningen på. At være personligt medlem af en støtteforening, det er et personligt valg. Det hænger ikke sammen med, om man er medlem af bestyrelsen i FGK eller ej.

 Bestyrelsen har bakket 100% op om støtteforeningen og de initiativer de er kommet med. Den var blandt andet meget imponeret over ginprojektet som meget hurtigt efter grundlæggelsen af foreningen blev søsat. Den har givet plads til promovering af FGKV i form af opsætning af posters, mulighed for opslag på hjemmesiden og brug af klubfaciliteterne. Ikke mindst har den været meget taknemmelig, for de gaver FGKV har givet til klubben – det skal der ikke herske tvivl om.

 Det er lidt sørgeligt at se, at støtteforenings formand og generalforsamlingens dirigent nærmest forsøger at tørre opløsningen af foreningen af på FGKs bestyrelse. Det ønsker vi ikke at stå model til, og vi synes ikke at det er fair.

 Vi hæfter os bl.a. ved at dirigenten bliver refereret for at sige “at han undrede sig over Golfklubbens bestyrelses manglende interesse for at få penge i kassen…”. Det er jo noget sludder. Naturligvis er vi i bestyrelsen interesseret i at få penge i kassen, det er faktisk et af de prioriterede fokuspunkter vi har.

Hvad angår støtte til FGKV så har FGKs bestyrelse altid stået klar, hvis FGKV har ønsket vores hjælp, sparring eller kommunikationsplatform til at videreformidle budskaber. Vi har aldrig afvist at hjælpe til med medlemshvervning eller godkende tiltag, der kunne bidrage til indtægter til FGKV, derfor står vi noget uforstående over for de anklager vi bliver mødt med fra generalforsamlingen.

Vi håber at nogen på sigt vil tage handsken op igen, for behovet for en støtteforeningen er helt sikkert intakt.   

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

2020-10-30T13:54:04+00:00 30 okt 2020|Forside|