Vedtægter i Frederikshavn Golf Klub 2019-08-05T20:11:21+00:00

Vedtægter i Frederikshavn Golf Klub

VEDTÆGTER

 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve under de bedst mulige forhold.

Etablering og drift af baneanlægget kan også foregå gennem et til formålet oprettet særligt selskab.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

MEDLEMSKAB.

 1. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen jvf. dog§ 3.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. Dette gælder også overgangen fra passiv til aktiv medlemskab. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:
 1. Juniorer (U10)
 2. Juniorer(10-18)
 3. Ungseniorer (18-22)
 4. Ungseniorer (23-25)
 5. Ungseniorer under uddannelse (indtil 25 år)
 6. Seniorer (fra 26)
 7. Longdistance medlemmer
 8. Erhvervsmedlemmer
 9. Start på Golf (prøvemedlemmer)
 10. Passive
 11. Fleksible medlemskaber

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis indskud fastsættes af generalforsamlingen.

Juniorer og ungseniorer betaler ikke indskud, heller ikke ved overgangen til ungsenior og senior.

Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Bestyrelsen bemyndiges til, ved et nyt medlems indmeldelse i løbet af klubåret, at fastsætte kontingentets størrelse, for den resterende del af året.

Bestyrelsen bemyndiges til at kunne indføre andre typer medlemskaber, herunder også at ændre bestemmelserne for passive medlemmer. Dette skal ske i overensstemmelse med de regler, der er gældende indenfor Dansk Golf Union.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1. januar

Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12. Seneste rettidige indbetaling er 1. februar.

Kontingentrestance fra samme dato medfører tab af spille- og stemmeret.

GENERALFORSAMLINGEN

 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Frederikshavn Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Varsling om dato for generalforsamlingen skal ske 2 måneder før fastsat

Dato. Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.”.

Indkaldelsen kan ske ved elektronisk indkaldelse via e-mail, ved opslag på klubbens hjemmeside og ved annoncering i Lokalavisen Frederikshavn.

Alle medlemmer, der overfor klubben har meddelt e-mailadresse, har pligt til at sikre sig, at den emailadresse, der er noteret hos Golfklubben den 15. januar det pågældende år, er korrekt at anvende af klubben til indkaldelse til generalforsamlingen.

Såfremt der i klubben udkommer et klubblad, vil indkaldelse kunne ske via klubbladet, såfremt det sker med mindst 14 dages varsel

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stemmeberettigede er alene medlemmer, der har betalt kontingent for det igangværende år.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun en stemme pr. kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst en ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af det forslag, der ønsket behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær

generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

BESTYRELSEN

 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. Der er således over en treårig periode henholdsvis 2 og 2 og tre medlemmer på valg.

Genvalg kan finde sted.

Udtræder et eller to bestyrelsesmedlemmer i løbet af den treårige funktionsperiode suppleres bestyrelsen med de valgte suppleanter i den rækkefølge de har opnået stemmetal i det eller de udtrædende bestyrelsesmedlemmers resterende funktionsperiode.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Det gælder således ikke almindelig driftsfinansiering, finansiering af almindelige maskinudskiftninger og anskaffelser, lige som det ikke gælder omlægning af eksisterende lån.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 1. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen skal godkende udvalgenes sammensætning. Bestyrelsen udpeger kontaktperson til udvalgene.

Mindst et medlem af baneudvalget skal være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

REGNSKAB

 

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling, fremlægges det reviderede regnskab i klubbens sekretariat til gennemsyn eller afhentning for klubbens medlemmer.

GOLFREGLER m.v.

 1. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt generalforsamlingen. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for dansk Golf Unions Amatør – og Ordensudvalg.

KLUBBENS OPLØSNING

 1. Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

 1. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til§ 12, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Frederikshavn Kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. april 1992 med ændringer vedtaget på følgende ordinære generalforsamlinger:

Den 17. maj 1994, idet der er sket ændringer i § 13, stk. 2.

Den 18. marts 1997, idet der er sket ændringer i § 3 og 9, stk. 2.

Den 21. marts 2001, idet der er sket ændringer i § 2 og 3.

Den 18. marts 2002, idet der er sket ændringer i § 3, sidste afsnit.

Den 23. marts 2004, idet der er sket ændringer i § 1, 3, 4, 6, 8, 9 og 10.

Den 21. marts 2006, idet der er sket ændring i §, 3.

Den 27. marts 2007, idet der er sket ændringer i § 5 og 6.

Den 31. marts 2009, idet der er sket ændringer i § 4 og 6.

Den 25. marts 2010, idet der er sket ændringer i § 2 og 3.

Den 22. marts 2011, idet der er sket ændring i § 3.

Den 28. februar 2012, idet der er sket ændringer i § 3, 4 og 5

Den 04. marts 2014, idet der er sket ændring i § 5

Den 20. marts 2018, idet der er sket ændringer i § 4 og 5

Frederikshavn 20. marts 2018

Peter Laigaard – Dirigent

Kim Stubbergaard Reese – Formand